**eGovernment v úřadu - bleskový průvodce** Co potřebuje vedení vědět o EG a na koho to hodit https://www.egovedu.cz/prezentace/eg-je-i-pro-nas-v-uradu Michal Rada, [EGOVedu.cz](https://www.egovedu.cz) Verze 1.1 z 1.2.2024 ℹ️ Ovládání prezentace: F spouští klávesnici, šipky posun snímků, N pro pohled prezentujícího, T pro časovač prezentace >>> Prezentace je součástí učebních materiálů z projektu EGOVedu (www.egovedu.cz) >>> >>> Tato prezentace je zveřejněna a může být volně využitá a volně šířena pod otevřenou licencí CC >>> >>> Technicky je prezentace vytvořena s využitím nástroje MarkDeep-slides >>> >>> Historie změn: >>> >>> * Verze 1.0 z 24.5.2023: První publikovaná verze >>> * Verze 1.1 z 1.2.2024: Doplněny souvislosti s novou vyhláškou 360/2023 o dlouhodobém řízení; dále doplněny odkazy na některé zdroje z různých wiki a na edukační aktualizované materiály; a doplněny poznámky přednášejícího; na konec doplněn snímek Dlouhodobé řízení ---- ## Nemluvíme o eGovernmentu v úřadech dostatečně I přes dobře napsanou legislativu a zaváděné mechanismy kontroly a vynucování povinností se nám praktický eGovernmment stále nedaří. 1. Při edukaci se soustředíme na IT odborníky a jaksi zapomínáme na věcné odborníky 2. Při prosazování klademe důraz především na věci pro klienty a jaksi zapomínáme na úředníky 3. Neumíme vysvětlovat EG v jeho komplexnosti a zároveň poutavě a prakticky 4. Zapomínáme na automatický odpor úředníků k čemukoliv novému, protože nové věci neměly dosud očekávaný přínos >>> To v praxi znamená, že o našich potřebách a cílech a povinnostech k digitalizaci ví vlastně jen architekti a částečně vrcholové vedení úřadů. Bohužel to ale většinou neprobublá dolů v úřadu a pokud ano, tak jako katastrofický sled povinností a úkolů bez toho, aniž by to někdy někdo nějak někomu vysvětlil. >>> >>> Tohle musíme rychle změnit, protože potřebujeme do toho vtáhnout i věcně zodpovědné úředníky, jinak to bude stále drhnout. ---- ## Co je to vlastně eGovernment? Můžeme vycházet z různých definic... * Elektronické vládnutí * Sada nástrojů a postupů a informačních technologií umožňující efektivní výkon služeb státu ...ale my si to můžeme říci i jednodušeji... * eGovernment je dělání toho, co veřejná správa dělá, elektronicky a to s využitím informačních systémů a elektronických služeb a elektronické komunikace Takže: Je to přenos naší úřední práce do elektronické formy >>> Nehledejme přesné definice, zoufalé definování striktně všeho nás dostalo tam, kde jsme teď. >>> >>> Příklad: Přehnané definice konkrétních ustanovení k základním registrům v jednotlivých zákonech místo zlepšení umožnily výmluvy úřadů "my to v zákoně nemáme, tak s registry pracovat nebudeme". A to je cesta do pekel. >>> >>> Není důležitá přesná definice věcí v EG, ale jejich význam a účel. Odnaučme se slovíčkařit a zkusme to spíš chápat. ---- ## Kdo všechno je součástí hry * Stát: musí být pro občany * Veřejná správa: poskytuje služby * Úřad: musí fungovat správně a dělat co má * Klient: chce a taky dostane kvalitní služby * Úředník: musí dělat svoji práci efektivně * Pokladna: Veřejná správa musí zlevnit a zefektivnit >>> >>> Zdůraznit to, že se to týká opravdu všech. Hodně se mluví o klientech a o tom, že stát potřebuje snižovat náklady, ale zapomíná se to prezentovat ze všech úhlů. ---- ## Co to je a co to přináší [Základní produkty EG](https://egovedukb.tiddlyhost.com/#Z%C3%A1kladn%C3%AD%20produkty%20EG.csv) Základní registry, Propojený datový fond, Otevřená data, Digitální služby, Elektronická identifikace, Elektronická spisová služba Datové schránky, Elektronická spisová služba Je dobré vědět, co EG prakticky přináší [pro klienta](https://egovedukb.tiddlyhost.com/#Produkty%20EG%20p%C5%99%C3%ADnosn%C3%A9%20pro%20klienta.csv) a [pro úředníka](https://egovedukb.tiddlyhost.com/#Produkty%20EG%20p%C5%99%C3%ADnosn%C3%A9%20pro%20%C3%BA%C5%99edn%C3%ADka.csv) >>> >>> Odkazuje na wiki stránky, kde jsou v tabulkách uvedeny jednotlivé produkty a jsou i vysvětleny. Bohužel jiná forma prezentace není vzhledem k rozsahu vhodná. Chceme se i naučit pracovat nejen s touhle prezentací, ale i s dalšími zdroji. ----- ![Pyramida všeho důležitého](https://github.com/egdilna/egovedu/raw/main/diagramy/Edu/pyramida-eg-vseho.png) >>> Tohle je vlastně jediný obrázek, který k EG všichni potřebujeme vidět. Jednotliví aktéři pak samozřejmě musí rozumnět jednotlivým patrům. >>> >>> Popis je v [učebním textu Pyramida všeho důležitého v EG](https://www.egovedu.cz/ucebni-texty/pyramida-vseho-duleziteho) ---- ## Kde je napsáno, jak máme fungovat? To, co máme dělat a jak to máme dělat, si nevymýšlíme a neurčujeme my. Důležité jsou následující zdroje * Legislativa a předpisy: udávají náš rámec a co se má dělat * Registr práv a povinností: v něm je zapsáno kdo jako OVM jsme, jaká je naše působnost a co smíme dělat a s jakými údaji * Informační koncepce ČR: stanovuje závazné cíle a principy a zásady, jež jsou pro nás vždy povinné * Národní architektonický plán: určuje jak konkrétně se má co dělat * Informační koncepce úřadu: definuje naše cíle a postupy a záměry, je závazným strategickým dokumentem >>> Důležité je všechno tohle, nesoustředit se jen na jednu z těchto věcí >>> >>> * Kromě zákonů a z nich plynoucích povinností a činnosti se především úřad dozví o svém výkonu a působnosti právě z RPP. >>> * Co se týče digitalizace a co a jak se má dělat v rámci rozvoje ICT v úřadu, k tomu slouží jako závazný národní rámec IKČR a dle ní pak napsaná IK samotného úřadu. Vše bude rozvedeno dále. >>> * Klíčové jsou pak digitální zákony a z procesního hlediska především nová vyhláška 360/2023 ---- - ## Jak to celé uchopit? EG se na první pohled zdá velice složitý (a po technické stránce také je), ale my si to můžeme zjednodušit jeho správným řešením v úřadu 1. Technické podrobnosti rozhodně nezajímají všechny zaměstnance 2. Jako svatý grál a závazný dokument máme platnou a řádnou informační koncepci OVS 2. Někdo v úřadu musí znát naše povinnosti a vědět jak na ně 3. Řídíme a rozvíjíme architekturu v úřadu jako zdroj poznání 4. Máme Architektonický board, který řídí architekturu a učí úřad se řídit podle ní 5. Uvědomujeme si, že základem jsou správně fungující systémy a sdílené údaje a děláme pro to vše 6. Máme na paměti co nejméně zatěžovat naše klienty i sami sebe 7. EG není záležitost ICT, ale nás všech. Musíme si to zasadit do všech agend a činností >>> >>> Klíčový je ten poslední bod. Je to o celém úřadu a nemá se to slučovat s IT a jeho schopnostmi. Samozřejmě IT hraje naprosto klíčovou roli, ale eGovernment je elektronizace všeho v úřadu a k tomu se ICT jen využije. ---- ## Co kdo jak? 1. Vedení úřadu: má přehled, řídí úřad s využitím IK a architektury úřadu, zadává úkoly a sleduje plnění povinností a úkolů, dává směr a iniciuje změny 2. Náměstek pro řízení: Zodpovídá za průřezové řídící činnosti v úřadu, dohlíží nad řádným fungováním a dělá kontrolu 3. Náměstek pro digitalizaci: je zmocněncem pro digitalizaci a EG, správcem služeb celého úřadu a řeší EG opatření 4. Interní Audit: kontroluje vše včetně věcí k EG a IK 5. Architektura: zpracovává a řídí architekturu úřadu a vazby na rozvoj ICT a služeb 6. Právní: řeší legislativu a compliance, dopad legislativy a úpravy, plnění povinností 7. IT: Zajišťuje provoz ICT a systémů a spolu s jejich vlastníky i rozvoj, realizuje ICT úkoly a integrace 8. Věcný gestor: zodpovídá za danou oblast či činnost v celém úřadu a je věcným správcem systémů k tomu určených, řeší EG povinnosti v dané oblasti 1. Věcný správce a technický správce: řeší vše kolem informačního systému >>> >>> Tohle zároveň ukazuje ty klíčové hráče v úřadu, kteří všichni musí spolupracovat. Opět je důležité zmínit, že to není IT záležitost. Musí se zapojit všichni. A správně si rozdělit práci a také to průběžně kontrolovat. ---- ## Čtyři dohody 1. EDUKACE 2. POZNÁNÍ 3. PŘÍPRAVA 4. VÝKON >>> Tohle je takové velice zjednodušená ale dobře uchopitelne fázování: >>> >>> 1. EDUKACE: Nejdříve v úřadu musíme vědět, co všechno máme dělat a jak to máme dělat. Nesmí se zapomínat ani na jednu z výše uvedených vrstev pyramidy a každý důležitý hráč musí mít dostatek znalostí, aby dokázal správně plnit svoje role. Edukace uvnitř úřadu a to nikoliv IT odborníků, ale všech vrcholových představitelů úřadu, je naprosto nezbytnou součástí >>> 2. POZNÁNÍ: když dostatečně víme co máme dělat, je nutné si ujasnit, jak na tom doopravdy jsme. Klíčové je tedy poznání skutečného stavu úřadu a skutečného stavu plnění povinností a schopností k nápravě identifikovaných nedostatků. Znalosti z edukace tak musíme prakticky využít proto, abychom si udělali reálné a opravdové zhodnocení, co děláme dobře a co nám ještě chybí a tedy máme změnit >>> 3. PŘÍPRAVA: víme, co máme dělat a také dobře víme, co konkrétně v úřadu zajistit, abychom to opravdu udělali. Nyní v rámci přípravy a realizace jednotlivých kroků budeme postupovat tak, že cílovým stavem bude naplnění veškerých povinností a efektivní fungování úřadu. >>> 4. VÝKON: úřad musí opravdu fungovat a to jak dovnitř tak i ven směrem ke klientům. Klíčové je správné poskytování veškerých služeb a to s využitím všech řádných a zákonných prostředků. Výkon činnosti úřadu se musí řídit všemi výše uvedenými věcmi A jde vždy o kontinuální nekončící proces. >>> >>> Shrnuto: Edukací zjistíme co máme dělat, poznání skutečného stavu nám ěkne jasně, co konkrétně zajistit, příprava a realizce jednotlivých kroků je skutečnou prací ke zlepšení a na základě toho pak realizujeme výkon. >>> >>> Tohle je obecně použitelné, nemusí se to aplikovat jen na celý EG ale klidně na každou jednotlivou věc či třeba novou agendu. ---- ## Klíčová legislativa * Zákon 12/2020 PDS (digitální ústava) * Zákon 111/2009 o základních registrech a Zákon 365/2000 o ISVS a Zákon 181/2014 o kybernetické bezpečnosti * Zákon 499/2004 o spisové službě a Zákon 300/2008 o elektronických úkonech * Zákon 250/2017 o elektronické identifikaci a Zákon 297/2016 o službách vytvářejících důvěru * Zákon 106/1999 informační zákon a Zákon 99/2019 o přístupnosti Podrobnosti obsahuje [Dokument Podrobný rozbor klíčových EG zákonů](https://metodiky.egdilna.cz/metodiky/legislativa/popis-eg-zakonu) ---- ## IKČR a národní rámec IKČR je závazný národní strategický dokument, je povinnost mít ICT v souladu s IKČR * Samotná IKČR obsahuje závazné * [Národní cíle](https://architektovani.tiddlyhost.com/#n%C3%A1rodn%C3%AD%20c%C3%ADle) (musí se realizovat) * [Národní architektonické principy](https://architektovani.tiddlyhost.com/#n%C3%A1rodn%C3%AD%20architektonick%C3%A9%20principy) (musí se dodržovat) * [Národní zásady řízení](https://architektovani.tiddlyhost.com/#n%C3%A1rodn%C3%AD%20z%C3%A1sady%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20ICT) (musí se dodržovat) * Dále zahrnuje navazující závazné * Národní architektonický rámec (architektura) * Národní architektonický plán (jak co dělat) * Metody řízení ICT (jak co řídit) * Slovník eGovernmentu (pojmy a definice) IKČR najdete na [archi.gov](https://archi.gov.cz/ikcr) Nebo [přehledněji](https://metodiky.egdilna.cz/metodiky/strategie/ikcr) V roce 2022 přibyly některé principy a cíle a dílčí změny, [přehled novinek](https://www.egdilna.cz/2022-nova-ikcr-co-je-noveho/) >>> IKČR je závazná a povinná. Nejde přitom jen o samotný dokument IKČR, ale i o další zdroje a dokumenty, jež jsou jeho součástí. >>> >>> Vše je k dispozici na webu archi.gov.cz i s hromadou odkazů >>> >>> Docela dobrý způsob, jak k tomu přistupovat je, že u každé věci si sedneme k IKČR a řekneme si odpovědi na otázky: Je to v souladu s IKČR? Jaké a kolik cílů to naplňuje? Jak to respektuje závazné principy a zásady? ----- ## IK úřadu a lokální rámec Každý MUSÍ mít svoji informační koncepci a MUSÍ jet výhradně podle ní. ⚠️ Platí, že co není v IK, to se nesmí dělat a smí se dělat jen to co v IK je * Adoptuje národní úroveň na potřeby úřadu * Shrnuje současný stav ICT a identifikované problémy * Stanovuje vlastní cíle a principy a zásady obecně platné * Určuje řízení ICT a řízení architektury v úřadu * Obsahuje záměry projektů/aktivit v ICT Úřad ji vytváří a uplatňuje, vyhodnocuje a aktualizuje ročně ---- - ![Vztah IKČR a IK úřadu, Zdroj: Učební texty EGOVedu - EGdílna](https://github.com/egdilna/egovedu/raw/main/diagramy/metamodely/prehledikovsadopceikcr.png) >>> >>> Tohle tedy znamená, že svojí IK úřadu si adoptuji rámec IKČR (cíle, principy a zásady) a to je povinné minimum k němuž mohu přidávat. Ne naopak. ---- ## Agendový model veřejné správy Agendy určují co má kdo dělat a jak. Je to závazné a najdete je v RPP * Právní předpisy a ustanovení * Ohlašovatel a OVM vykonávající působnost * Agendové činnosti a činnostní role úředníků * Údaje agendy, využívané a poskytované údaje a oprávnění * Agendové informační systémy a jejich propojení * Služby a úkony agendy ---- ## Základní registry Základní registry jsou základními zdroji dat pro veškeré fungování veřejné správy. 👤ROB, 🏢ROS, 🏘️RUIAN, 🔨RPP * OVM využívá údaje ze ZR vždy nehledě na konkrétní zmocnění * Při jakékoliv nesprávnosti či neexistenci v ZR OVM povinně reklamuje * Přistupuje k ZR svými agendovými systémy (AIS) prostřednictvím ISZR * Pokud OVM pracuje s fyzickou osobou, je to v agendě a přes AIFO * Referenčnost platí i pro obsah RPP ---- ## Právo na digitální služby Digitální Ústava (zákon 12/2020) * Definovaná základní digitální práva klienta - z toho plyne povinnost OVM to umožnit * Katalog služeb veřejné správy zahrnuje služby a úkony * Klient činí úkony, VS poskytuje služby * Klient činí prostřednictvím dokumentů, datové, ale i přímo v ISVS přes ZEID Celou problematikou provází [Seminář PDS v ČR](https://egovedukb.tiddlyhost.com/#%F0%9F%93%95%20Semin%C3%A1%C5%99%20PDS%20a%20digitalizace%20slu%C5%BEeb) ---- ## Sdílení údajů a PPDF Legislativa přikazuje sdílet údaje mezi agendami ve prospěch klienta. Jakékoliv údaje jež úřad potřebuje si ON MUSÍ zajistit. * Automatizovaně podle působnosti v agendě (jako u registrů) * Dle oznámení/příkazu klienta * Dle žádosti klienta * Pro předvyplňování do formulářů * Vše logovatelné a auditovatelné * Vždy po jedné transakci po jednom subjektu přes kontextu v EGSB * Matici a práva řídí ohlášení agend v RPP Téhle legraci se musí přizpůsobit nejen systémy, ale i procesy ---- ## Služby, úkony, interakce Jako úřad * Vůči mě činí klient úkony * Já poskytuji služby Obslužné kanály 1. ISVS (typicky portál) s ZEID bez podpisů a automatizovaně 2. Datovou schránkou (cesta DO i Z úřadu) 3. Digitálním dokumentem (důvěryhodným) 4. Asistovaně s úředníkem (jménem klienta) Zvnějšku to řídí ohlášení v RPP a Katalog služeb a údaje, zevnitř je dobré mít vnitřní správu digitálních služeb a Služeb VS. ---- ## Dlouhodobé řízení Oblastí, na kterou se teď musí orgány veřejné správy více zaměřit je tzv. **dlouhodobé řízení**. Dlouhodobé řízení informačních systémů (ICT obecně) je jednou ze základních povinností úřadů a dalších subjektů (orgánů veřejné správy). Obecně povinnosti určuje zákon 365/2000 a podrobnosti pak stanoví vyhláška 360/2023 (vyhláška o dlouhodobém řízení) Základními principy dlouhodobého řízení jsou: 1. Informační koncepce orgánu veřejné správyICT 2. Strategické řízení ICT realizované příslušnými procesy 3. Řízení pořízení, rozvoje a provozu informačních systémů 4. Provozní dokumentace informačních systémů [Vyhláška 360/2023](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-360) stanovuje podrobnější [procesní povinnosti dlouhodobého řízení](https://architektovani.tiddlyhost.com/#Procesn%C3%AD%20povinnosti%20dlouhodob%C3%A9ho%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD) ----------- ## Odkud čerpat informace a poznatky 1. [archi.gov.cz](https://archi.gov.cz) je oficiální web Národní architektury EG 2. [Digitální Česko](https://www.digitalnicesko.cz) je web programu Digitální Česko a záměrů rozvoje ICT 3. [EGdílna.cz](https://www.egdilna.cz) je web volného uskupení EGdílna se zajímavými zdroji 4. [EG metodiky](https://metodiky.egdilna.cz) je místo, kde jsou odkazy na zásadní metodické dokumenty EG 5. [EGOVedu.cz](https://www.egovedu.cz) je web projektu EGOVedu (EGOVernment EDUkace) 6. [Mapa povinností](https://mapa.egdilna.cz) je přehledná a standardizovaná Mapa EG povinností