**Právo na digitální služby v úřadu** Jak správně připravit úřad na plnění zákona o PDS a dalších potřeb změn https://www.egovedu.cz/prezentace/pds-v-uradu Michal Rada, [EGOVedu.cz](https://www.egovedu.cz) Verze 1.2 z 4.1.2024 ℹ️ Ovládání prezentace: F spouští klávesnici, šipky posun snímků, N pro pohled prezentujícího, T pro časovač prezentace >>> Prezentace je součástí učebních materiálů z projektu EGOVedu (www.egovedu.cz) >>> >>> Tato prezentace je zveřejněna a může být volně využitá a volně šířena pod otevřenou licencí CC >>> >>> Technicky je prezentace vytvořena s využitím nástroje MarkDeep-slides >>> >>> * verze 1 z 26.4.2023: První veřejná verze prezentace, je to public draft, v květnu se bude aktualizovat dle prvních zkušeností >>> * Verze 1.1 z 2.5.2023: Doplněny informace o PDS a obcích a městech, protože v tom panují nejasnosti a mylné výklady >>> * Verze 1.2 z 4.1.2024: Opraven snímek Jakých oblastí a kusů se to dotýká. Dále doplněny poznatky a odkazy na zdroje školení ke PDS z DIA a doplněny věci stran implementačních doporučení k jednotlivým ustanovením z DIA/RVIS. ---- # Právo na digitální služby >>> >>> První část prezentace je úvodem do principů práva na digitální služby a jejich zakotvení v eGovernmentu a obsahuje odkazy na podrobnější zdroje --- ## Zakotvení PDS do práv Právo na digitální služby není zákon, ale je to princip, pilíř, konstrukt, který se dotýká celého fungování veřejné správy jako celku i každého úřadu. Jde o završení dvaceti let digitalizace a o secvaknutí toho, co úřady MUSELY dělat již před tím (ale dost se na to kašlalo) Navazuje, doplňuje a realizuje práva obecná na úrovni ústavní i obecného fungování veřejné správy >>> Zdůraznit, že nejde o nic, na co by z podstaty neměl klient nárok už z vyšší právní úrovně, následující diagram rozebere >>> >>> A také PDS nestojí samostatně, je neoddělitelnou součástí eGovernmentu a je jedním z jeho pilířů. Tedy PDS bez EG a naopak EG bez PDS nefunguje. --- ![Úrovně základních práv klienta VS, Zdroj: EGOVedu - EGdílna](https://github.com/egdilna/egovedu/raw/main/diagramy/Edu/urovnezaklpravklienta.png) >>> Diagram je rozsáhlý a nemusí být čitelný na menších plátnech, doporučuji si zvětšit originál v prezentaci na webu >>> >>> * Ústavní rámec: Občan jako klient má práva, Veřejná správa je službou a z toho musí vše plynout. Zároveň veřejná správa smí a musí dělat to co jí stanoví zákon, číst ale tak, že všechny zákony dohromady, ne jen ten jeden jejich zákon, u kterého se jim to teď hodí. >>> * PDS to doplňuje o takové právní mechanismy, které umožní klientům veřejné správy se těchto práv domoci i v digitálním prostředí, které se řídí jinými principy, než ty nedigitální. --- Klíčová deklarace práva na digitální služby § 14 odst. 8 zákona 12/2020 > **Poskytování digitálních služeb je společným cílem všech orgánů veřejné moci, směřujícím k zajišťování veřejných potřeb.** > !!! warning: ❗️ Není to jen prázdná fráze, v kombinaci s ústavními principy fungování veřejné správy zároveň zavazuje všechny OVM! >>> Zdůraznit závazek a povinnost. PDS a EG se týká každého úřadu v každé jeho činnosti výkonu veřejné správy, nehledě na to, jestli si myslí, nebo nemyslí, že se ho to týká. >>> >>> Často se setkáváme s výkladem "nás se to netýká" nebo "na tuhle věc to zrovna nemá dopad", to je špatně. Buď z úmyslu a nebo z nevědomosti, to je ale celkem jedno. --- ## Základní legislativní rámec Digitalizaci a služby upravuje mnoho předpisů, musíme se naučit vnímat jejich souvislosti a úrovně ![Vrstvy legislativy, Zdroj: Učební texty EGOVedu - EGdílna](https://github.com/egdilna/egovedu/raw/main/diagramy/Edu/dpl-pyramida-vrstvy-legislativy.png) Pro podrobnosti doporučujeme [dokument Podrobný popis vybraných EG předpisů](http://metodiky.egdilna.cz/metodiky/legislativa/popis-eg-zakonu.html) >>> >>> Tohle čtěte opravdu jako pyramidu, není tak důležité, co je vidět nahoře, ale na čem to stojí. Číst tedy zdola >>> >>> * Dole jsou takové ty velké zákony správně-procesního typu. Ty udávají, JAK se má ve veřejné správě cokoliv dělat. Řídí se jimi tedy všechny procesy a činnosti. >>> * Nad tím jsou EG zákony, tedy zákony udávající fungování veřejné správy v digitálním prostředí. Ty říkají KDE a KUDY se to má dělat, jsou ale obdobně obecně platné a použitelné. >>> * Úplně nahoře jsou agendové jednotlivé zákony, ty určují CO se má dělat. Vždy se to ale musí dělat s vědomím toho, JAK a KUDY. --- ## Ty klíčové zákony Nejdůležitějšími jsou v rámci EG následující zákony: * Zákon 12/2020 o právu na digitální služby, zákon 111/2009 o základních registrech, zákon 365/2000 o ISVS * Zákon 300/2008 o datovkách, zákon 499/2004 o spisové službě, * Zákon 181/2014 o kybernetické bezpečnosti, zákon 106/1999 o informacích, zákon 99/2019 o přístupnosti Pro podrobnosti doporučujeme [dokument Podrobný popis vybraných EG předpisů](http://metodiky.egdilna.cz/metodiky/legislativa/popis-eg-zakonu.html) >>> >>> Hele, co si budeme povídat, legislativa je rozsáhlá a pro neodborníka chaotická. Na tomto místě doporučuji opravdu otevřít a ukázat ten dokument s přehledem legislativy, je na adrese http://metodiky.egdilna.cz/metodiky/legislativa/popis-eg-zakonu a ukázat že je konstruován jednoduše a čitelně. Pro jednotlivé EG zákony nového rámxe pak existují i detailní rozbory, jsou v Metodikách ve stejné složce. --- ## Jednotlivá práva ze zákona o PDS Uživatel (klient) má právo na digitální službu (§3), činit digitální úkon (§4), osvědčení digitálního úkonu (§5), nahrazení úředně ověřeného podpisu (§6), využívání údajů (§7), zápis práva, povinnosti nebo právní skutečnosti (§8), prokázání právní skutečnosti (§9), zápis kontaktního údaje (§10), informace v souvislosti s poskytováním digitálních služeb (§11), elektronickou identifikaci a autentizaci (§12), technologickou neutralitu (§13) Víc informací poskytují třeba [Seznam práv ze zákona o PDS s odkazy na jejich popisy](https://architektovani.tiddlyhost.com/#Pr%C3%A1va%20ze%20z%C3%A1kona%20o%20pr%C3%A1vu%20na%20digit%C3%A1ln%C3%AD%20slu%C5%BEby) a nebo [dokument Rozbor celého zákona 12/2020 PDS](http://metodiky.egdilna.cz/metodiky/legislativa/rozbor-pds) >>> Zhuštěný výpis seznamu práv ze zákona 12/2020. Je to konstruováno tak, že každý paragraf udává jedno právo a tím je to velice přehledné. >>> >>> Zákon o PDS ale není jen jednotlivá práva jako taková, znamená i významné změny dalších zákonů, na to pak navazuje zákon DEPO a další. Pro podrobné pochopení změn je vhodné si projít [dokument Rozbor celého zákona 12/2020 PDS](http://metodiky.egdilna.cz/metodiky/legislativa/rozbor-pds), [dokument Rozbor celého zákona 261/2021 DEPO](http://metodiky.egdilna.cz/metodiky/legislativa/rozbor-depo) a nově i [dokument Rozbor celého zákona 471/2022 Transformační zákon](http://metodiky.egdilna.cz/metodiky/legislativa/rozbor-transformacnizakon) --- ## PDS a územně samosprávní celky Pozor na jednu věc, území si mylně vykládá, že se na ně zákon o PDS nevztahuje > > § 14 odst. 3 zákona 12/2020: Územní samosprávný celek při výkonu samostatné působnosti má právo, nikoli povinnost poskytovat digitální služby podle tohoto zákona. Ale bacha, to není absolutní MY NEMUSÍME! 1. Vztahuje se to jen na samostatnou působnost, nikoliv na poskytování služeb veřejné správy (ty nejsou samostatnou) 2. Neříká to nic o ostatních právech a povinnostech podle tohoto zákona Takže ÚSC musí dělat VŠE podle tohoto zákona s jedinou výjimkou a tou jsou samosprávní služby, vše ostatní se ho ale týká. --- ## Oblíbený omyl v účinnosti Pozor na to. Někdy se říká, že služby se poskytují a zákon platí až od roku 2025, to je ale jedna z největších hloupostí, jaké kdy kdo v EG řekl. Naprostá většina ustanovení a z toho plynoucích povinností zajistit práva platí od února 2022 Odskok až do roku 2025 platí jen pro digitalizaci služeb uvedených v Katalogu služeb veřejné správy Ostatní práva (úkony, osvědčení, EID, odkaz na údaje či zápis a využití skutečnosti z RPP) platí již od 2022 >>> Tohle se nám ve veřejné správě tak nějak hloupě zakořenilo, netuším proč, ale velký pozor na to. >>> >>> Zákon jako takový se všemi právy a povinnostmi platí od 1.2.2022, úřady na to samozřejmě nejsou vůbec připraveny. Mimochodem od stejného data platí i novely zákona 365/2000 a zejména zákona 111/2009, tedy kupříkladu celý propojený datový fond. >>> >>> Nesoustředit se na nejzazší termín v roce 2025, ten se totiž týká jen ohlašovatelů a jimi připravovaných a ohlašovaných služeb v agendách, nikoliv ostatních práv ze zákona o PDS. --- ## Další zdroje a informace o PDS - V rámci EGOVedu vznikly ucelené [Podklady semináře Právo na digitální služby v ČR](https://egovedukb.tiddlyhost.com/#%F0%9F%93%95%20Semin%C3%A1%C5%99%20PDS%20a%20digitalizace%20slu%C5%BEeb) jež může kdokoliv použít pro edukaci - DIA má speciální [stránku k zákonu o PDS](https://www.dia.gov.cz/co-delame/zakon-c-12-2020-sb-o-pravu-na-digitalni-sluzby/) s popularizačními články - Na archi.gov.cz je [stránka Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby z NAEG](https://archi.gov.cz/znalostni_baze:implementace_zopds?s[]=pr%C3%A1vo%2A&s[]=na%2A&s[]=digit%C3%A1ln%C3%AD%2A&s[]=slu%C5%BEby%2A)) - Mimo jiné jsou zde také zpracována [Implementační doporučení k zákonu o právu na digitální služby](http://metodiky.egdilna.cz/postupy/implementacni-doporuceni/) - V rámci wiki znalostní architektury je [sekce Právo na digitální služby](https://architektovani.tiddlyhost.com/#Pr%C3%A1vo%20na%20digit%C3%A1ln%C3%AD%20slu%C5%BEby) --- # Jak na PDS v úřadu? >>> V této části prezentace se podíváme, jak PDS komplexně řešit v úřadu. Je třeba si uvědomit to, že je to komplexní záležitost, která se nedá vytrhávat. --- ## Nejprve si trochu promluvme do duše - Úřadu se to celé týká, ne že ne! - Kombinace celé EG legislativy říká, že už nezáleží moc na tom, co máme v jednotlivých svých agendových zákonech, principy EG a PDS platí vždy když jde o výkon veřejné správy - Úřad se nemůže vymlouvat na ostatní, ani na ohlašovatele. Když je něco špatně v RPP, má povinnost vůči ohlašovateli reklamovat - Máme DIA, která má povinnost a pravomoc všude rejdit, všechno vidět, všechno koordinovat a také pomáhat úřadům - Vedení úřadu i vnitřní legislativa musí jasně pochopit, že nehledá kličky, ale hledá, jak si splnit příslušné povinnosti - Je to dost komplexní legrace, nemělo by se to vytrhávat ze zbytku digitalizace úřadu --- ## Co to pro úřad znamená obecně? Složitost dopadu PDS na úřad je ovlivněná tím, jak dobře a zcela si plnil dosud svoje EG povinnosti 1. Pokud si svoje dosavadní EG povinnosti plnil, tak to pro něj znamená spíše procesní změny a z technického pohledu jen vyšší využívání EGSB a nově i poskytování (nejen využívání) údajů 2. Pokud si je ale neplnil, tak to pro něj znamená obrovský problém, záleží na míře ignorování do zavedení PDS PDS navazuje na existující povinnosti (registry, využívání údajů, EID, portály a co mají dělat, formuláře) --- ## Jeden úřad není samostatnou jednotkou, musíme spolupracovat Veřejná správa funguje jako celek, tedy musí fungovat z národní úrovně, na centrální agendovou úroveň až na úroveň jednotlivého úřadu a služby * Ohlašovatel agendy: zodpovídá za agendu jako celek a za vše co k ní souvisí i za vše v RPP * OVM vykonávající působnost: většinou také OVM poskytující služby a přijímající úkony * Zodpovědný za službu: OVM zodpovídající za záznam o službě v Katalogu služeb VS * Poskytovatel digitální služby: Každé OVM bez výjimky (dle rozsahu) * Správce AIS: Musí zajistit propojení s ostatními systémy uvnitř OVM i vně (EGSB) --- ## Doporučený základní postup jak na adopci PDS v úřadu 1. Pečlivě se seznámit se samotným zákonem o PDS a s dalšími navazujícími změnami legislativního rámce eGovernmentu 2. Pochopit účel a potřeby ze strany klienta, aby bylo jasné, proč a co musí úřad dělat a nevymlouval se, že se ho PDS netýká 3. Edukovat zejména věcné gestory za jednotlivé oblasti a agendy a vysvětlit jim o čem PDS je a jak se jeho povinnostem přizpůsobit 4. Zpracovat stručnou Analýzu dopadu PDS v daném úřadu 5. Zavést potřebné změny nejprve do své IK úřadu a pak je také realizovat --- ## Jakých oblastí a kusů se to dotýká Na jaké kousky si to rozdělit? * Řízení služeb a zodpovědností, Poskytování ohlášených služeb, Poskytování našich služeb * Životní události a služby a úkony a postupy, Digitální úkony, Elektronické funkční formuláře, Informace o poskytnutých službách a úkonech * Klienti v rolích, Elektronická identifikace a důvěryhodnost úkonu * Data a údaje potřebné pro funkční služby a jejich zdroj, Zpřístupnění údajů a výpisy, Propojený datový fond a sdílení údajů v AISech, Odkazování klientem na cizí údaje a zápis skutečnosti v RPP, Zapsání skutečnosti do RPP na žádost, Reklamace * Logování >>> Důležité je, že celá implementace rámce poskytování služeb je nejen samotné PDS, ale plnění všech povinností. Aby se to v úřadu dalo opravdu poctivě zanalyzovat, tak je dobré si to rozdělit. V analýze dopadů PDS jsou všechny tyto věci řešeny jako dotčené oblasti, u kterých si úřad má uvést >>> >>> * Jak na to teď je, >>> * Co potřebuje zlepšit a napravit >>> * Jak toho zlepšení konkrétně dosáhne >>> --- ## Analýza dopadu PDS na úřad Z analýzy musí vypadnout * Jak bude úřad obecně naplňovat jednotlivá práva * Jaké služby veřejné správy se úřadu týkají a co se musí udělat pro jejich digitalizaci a naplnění * Kdo je za co zodpovědný? (Kdo je správcem digitálních služeb, kdo bude spravovat Katalog služeb, kdo je správcem za jednotlivé služby a kdo bude zodpovídat za technické úpravy systémů, formulářů, webu) * S kým je třeba dohodnout součinnost, tedy od jakých OVM co budeme chtít a jakým OVM budeme co poskytovat * Co se v úřadu musí změnit a dodělat na technické, procesní, architektonické a metodické úrovni, aby to vše opravdu fungovalo Nedělejte z toho megadokument k ničemu, nechte se vést předpřipravenou strukturou a buďte struční a popisní ## Implementační doporučení DIA DIA a RVIS zpracovali v rámci pracovních skupin implementační návody pro jednotlivá práva resp. ustanovení. Jsou v dokumentech na archi.gov.cz a v lepší webové podbě: - [Návrh implementace § 4 Právo činit digitální úkon](http://metodiky.egdilna.cz/postupy/implementacni-doporuceni/doporuceni-p4-zopds.html) - [Návrh implementace § 5 Právo na osvědčení o digitálním úkonu](http://metodiky.egdilna.cz/postupy/implementacni-doporuceni/doporuceni-p5-zopds.html) - [Návrh implementace § 6 Právo na nahrazení podpisu](http://metodiky.egdilna.cz/postupy/implementacni-doporuceni/doporuceni-p6-zopds.html) - [Návrh implementace § 7 Právo na využívání údajů](http://metodiky.egdilna.cz/postupy/implementacni-doporuceni/doporuceni-p7-zopds.html) - [Návrh implementace § 9 Právo na prokázání právní skutečnosti](http://metodiky.egdilna.cz/postupy/implementacni-doporuceni/doporuceni-p9-zopds.html) >>> Tato implementační doporučení jsou podrobějším rozborem, co a jak k jednotlivým právům. Odkazy vedou na jejich webovou verzi na webu EG metodiky, protože je přehlednější a hlavně webová, originály na webu NAEG jsou ve Wordu a nejsou tak přehledné. ----- ## Jaké technické kusy budete potřebovat? * Portál: prostředí nímž budete poskytovat služby, přijímat úkony, zprostředkovávat údaje a v němž budou fungovat formuláře * Identifikace: do portálu se přihlašuje fyzická osoba a to výhradně elektronickou identitou přes NIA * Katalog služeb: vaše vlastní evidence služeb, včetně těch z Katalogu služeb veřejné správy, které vy poskytujete * Evidence úkonů: vaše vlastní evidence, kde si zaznamenáte údaje o každém úkonu pro osvědčení a identifikaci úkonu * Systémy napojené na EGSB: propojený datový fond bude využívat a poskytovat prostřednictvím služeb AISů přes EGSB * Systémy napojené na portál: abyste splnili všechny povinnosti vůči přihlášenému subjektu, musíte systémy propojit s portálem * PVS: své služby, formuláře a údaje musíte subjektům propagovat také na Portálu občana a Portálu veřejné správy